Зигфрид Йортвиг
Погребани градове

(Кратка разходка из древните цивилизации)

5,2 Погребани градове
Gang durch versunkene städte

Издание:

Зигфрид Йортвиг. Погребани градове

Превела от немски: Антоанета Тодорова

Редактор: Б. Атанасов

Худ. редактор: М. Увалиева

Худ. на корицата: К. Гюлеметов

Техн. редактор: В. Андреева

Коректор: К. Калчева

 

Дадена за печат на 22. III. 1966 г.

Излязла от печат на 25. VII. 1966 г.

I издание

Тираж: 12 075

Формат: 59Х84/16

Цена: 0.80 лв. — 1962 г.

ДПК „Т. Димитров“, София, пор. 473

Народна просвета, 1966 г.