В книгата са изложени най-важните въпроси на университетския курс по История на Българското възраждане, като се отчита съвременното състояния на научните изследвания по тези проблеми. Особено внимание е отделено на периодизацията и същността на Българското възраждане — на това, което го сближава и различава от Ренесанса, Просвещението и Революционния преврат в Западна Европа, на икономическите промени в българските земи, на изграждането на новата социална структура на обществото, на идейните основи на възрожденския процес, на формирането на българската нация и на нейните изяви в стремежа й към културна, църковна и политическа независимост.

Изданието може да бъде полезно и на докторанти, специалисти по история и всички, които проявяват интерес към събитията и процесите от българската история през XVIII и XIX век.

Датирането в изложението е по стар стил — практиката, която по това време се използва в Европейския изток. За да се получи датиране по нов стил, за XIX век се прибавят 12, а за XX век — 13 дни.

Велико Търново, 1999 г.


Издание:

Иван Илиев Стоянов. История на Българското възраждане

Художник: Кънчо Данев, 1999 г.

Издателство „Абагар“, Велико Търново, 1999 г.

ISBN 954-427-387-5