Филип V Дългия наскоро е умрял, преди да навърши тридесет години, и също като своя брат Луи Х Вироглавия не е оставил мъжки наследник. Третият син на Железния крал, мекушавият Шарл IV Хубави, наследява мястото на Филип V. Бягство от Лондонската кула; безмилостен поход, поведен от една френска кралица на Англия, за да изгони съпруга си от трона…

4,9 Френската вълчица
La Louve de France,

Издание:

МОРИС ДРЮОН

ФРЕНСКАТА ВЪЛЧИЦА

Второ издание

Преводач ЛИЛИЯ СТАЛЕВА, 1983

Редактор МАНОН ДРАГОСТИНОВА

Излязла от печат януари 1989 г.

Издателство на Отечествения фронт, София, 1989

ДП „Д. Найденов“ — гр. В. Търново

 

Maurice Druon

LES ROI MAUDITS

La louve de France

Librairie Plon, Edition Del Duca, 1966