Издание:

ДЖЕК ЛОНДОН

МАЛКАТА СТОПАНКА НА ГОЛЯМАТА КЪЩА

Американска. Второ издание

95366 25432

Литературна група IV. Код 04.

5704 —38—79

Редактор Красимира Тодорова

Рисунки Борис Ангелушев

Художник-редактор Ясен Васев

Техн. редактор Радка Пеловска

Коректори Петя Калевска Людмила Стефанова

Дадена за набор 20.II.1979 г. Подписана за печат април 1979 г. Излязла от печат май 1979 г.

Формат 60×90/16. Печатни коли 163/4. Издателски коли 16,75. Цена 3,15 лв.

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Г.Генов“ 4

ДП „Тодор Димитров“ — София, бул. „Г.Трайков“ 2

 

Grosset & Dunlap, New York