Румънец по произход, „парижанин“, „американец“ в края на живота си, гражданин на света, Мирча Елиаде е символ на общочовешката култура. Неговите произведения обхващат не само Човечеството, но и времената в онази митична цялост, която стои в зората на Съществуването и в началото на всеки човешки живот — бунтът срещу безумието на историята и носталгията по периодичното завръщане към митичното време на първоизворите, към Великото Време.

5,8 Митът за вечното завръщане
Le Mythe de l’Eternel Retour,

Издание:

Мирча Елиаде. Митът за вечното завръщане. Архетипове и повторение

Френска. Първо издание

Редактор: Цветан Старейшински

Художник: Петър Добрев

Технически редактор: Ренка Кръстанова

Коректор: Вирджиния Абаджиева

ИК „Христо Ботев“, София, 1994

ISBN: 954-44Л-214-1

 

Издателски №8893

Печатни коли 13. Формат 84/108/32

Предпечатна подготовка „Спектър-365“

Печат Дф „Балканпрес“, София

 

Превели от френски: Лидия Денкова, Галина Вълчинова

© Лидия Димитрова Денкова, превод, и послеслов, 1994

© Галина Иванова Вълчинова, превод, 1994

© ИК „Христо Ботев“, София, 1994

 

Преводът е осъществен по изданието:

Le Mythe de l’Eternel Retour. Archétypes et Répétition

par MIRCEA ELIADE. Gallimard, Paris, 1349.

 

Mircea Eliade.

Le Mythe de l’Eternel Retour

(nouvelle édition revue et augmentée)

Gallimard, Paris, 1969.