„Сакралното и профанното“ е едно от най-важните произведения на Мирча Елиаде (1907–1986), знаменития изследовател на религиите в света, философа и културолога, доказал, че познанието е равнозначно на прозрение, когато е получено от бистрия и дълбок извор на духовността. С цялостното си дело Мирча Елиаде съумява да разкрие богатия заряд от символи, образи и значения, които съдържа човешкото съществуване, чието предназначение открай време е било да установи хармония със сакралното, с божественото, със законите и порядъка на Космоса. И да ни убеди колко важно за нас е да разберем това и да се стремим към него.

6 Сакралното и профанното
Le sacré et le profane,

Издание:

Мирча Елиаде. Сакралното и профанното

Френска. Първо издание

Редактор: Елена Константинова

Издателство „Хемус“, София, 1998

ISBN: 954-428-173-8

 

Печат „Абагар“ ЕООД — Велико Търново

© Издателство „Хемус“, 1998

© Георги Ангелов, превод

© Веселин Цаков, художник

 

Mircea Eliade

Le sacré et le profane

Gallimard, 1988

O Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH, Hamburg, 1957