Издание:

БОРИС АПРИЛОВ

ДЕСЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ЛИСКО

Редактор ЦВЕТАН ПЕШЕВ

Художник ДЖИНА ВАСИЛЕВА

Художествен редактор БОРИС БРАНКОВ

Технически редактор СТЕФКА РУСИНОВА

Коректор МАЯ ХАЛАЧЕВА

Ново издание. Българска. Издателски номер 1347. Дадена за набор м. януари

1987 г. Подписана за печат м. юли 1987 г. Излязла от печат м. септември

1987 г. Формат 16/60/90 Тираж 40 117 Печатни коли 29. Издателски коли 29.

Усл. изд. коли 28,48.

Цена 2,07 лева

Държавно издателство „Отечество“ — пл. Славейков 1, София

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

 

Редакционна колегия:

ЙОРДАН МИЛЕВ

СЛАВЧО ДОНКОВ

ТИХОМИР ТИХОВ

Библиотечно оформление

СТЕФАН ГРУЕВ

© БОРИС АПРИЛОВ, 1987 г.

© ДЖИНА ВАСИЛЕВА, художник, 1987 г.

с/о Jusautor Sofia

Д Б-3