Дневник на етикетите

(за „Чакай, Тинке, аз да кажа…“ от Чудомир)

Дата Етикет Потребител