Издание:

Христо Фотев. Баладично пътуване

София, 1961

Издателство Български писател

Редактор: Никола Фурнаджиев

Художник: Владислав Паскалев

Худ. редактор: Елена Маринчева

Технически редактор: Ветка Гуджунова

Коректор: Татяна Пекунова

Формат: 71/100/32

Тираж: 1500 екз.

Печатни коли: 3,50

Издателски коли: 2,06

Л.г. IV

Поръчка №45/1961 г.

Дадена за набор: 29.XII.1960 г.

Излиза от печат: 30.III.1961 г.

Цена: 1,65 лв.

ДКП „Тодор Димитров“, клон 1 — София