Христо Фотев
Лирика (Стихотворения)


Информация

Издание:

Христо Фотев. Лирика

София, 1965

Издателство: Български писател

Редактор: Людмила Исаева

Художник: Иван Кожухаров

Худ. редактор: Елена Маринчева

Технически редактор: Любен Петров

Коректор: Мария Кондова

Формат: 24/65/92

Тираж: 1600 екз.

Печатни коли: 4

Издателски коли: 2,68

Л.г. VI/29

Поръчка №169/1965 г.

Дадена за набор: 18.VIII.1965 г.

Излиза от печат: 25.X.1965 г.

Цена: 0,23 лв.

ДПК „Димитър Благоев“ — София

История

  1. — Добавяне

Библиоман