Валерий Чолаков
Нобеловите награди

(Учени и открития (1901–1982))

Физика, Химия, Физиология и медицина

Кои са хората, довели до невижданите постижения на съвременната наука и дълбокото проникване в тайните на мъртвата и живата природа? Къде са работили? Какво са открили?

Отговор на тези въпроси ще намерим, като погледнем списъка на лауреатите на Нобелова награда. Защото с това най-авторитетно международно отличие за постижения в науката са удостоени почти всички големи учени на XX век. На тях е посветена тази книга. На нейните страници се срещаме с Алберт Айнщайн — създателя на теорията на относителността, с Нилс Бор — разработил първия модел на атома, с Ханс Бете — който обясни как свети Слънцето, с Пьотр Капица и Лев Ландау — открили тайнственото явление свръхфлуидност, с Джеймс Уотсън, Френсис Крик и знаменитата нишка на живота — молекулата на ДНК, чиято структура те разкриха, и с още десетки познати и непознати творци на съвременната наука.


Издание:

Валерий Чолакоа

Нобеловите награди. Учени и открития

Първо издание

Рецензенти: Азаря Поликаров, Юлиан Минков

Редактор: Цветан Старейшински

Художник: Марин Михайлов

Художествен редактор: Александър Хачатурян

Технически редактор: Борис Въжаров

Коректор: Айше Сеитова

Издателски № 7079. Дадена за набор на 4.I.1983 г. Подписана за печат на 19.IV.1983 г. Излязла м. май.

Печатни коли 20,50. Издателски коли 17,22. Условно-издателски коли 18,01. Формат 84×108/32. Тираж 10 110

Код 22/9531222411/1502–2–83.

Партиздат — София, бул. „В. И, Ленин“ №47

ДП „Д. Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ №2

© Валерий Чолаков, 1983, с/о Jusautor, Sofia