Издание:

Георги Митрев Марков. Димчо Дебелянов

Библиотека „Творчески портрети“

Рецензент: Тончо Жечев

Редактор: Виолета Астарджиева

Художник: Петър Петрунов

Художник-редактор: Иван Марков

Технически редактор: Сашо Георгиев

Коректор: Стефка Добрева

Българска. Издание I Л. Г. III/6. Темат. № 1438/74 г.

Дадена за набор на 26.II.1974 г.

Подписана за печат на 30.IV.1974 г.

Излязла от печат на 29.V.1974 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 9 и 4 стр.

Изд. коли 7,01. Тираж 20000+96. Поръчка №1005.

Брошура 0,28 лв. Приложения 0,05 лв. Цена 0,33 лв.

Държавно издателство „Народна просвета“

Печатница „Родопи“, Кърджали

София, 1974 година