Квинт Курций Руф живее през епохата на император Клавдий — първата половина на първи век от н.е., когато римската историография вече е изживяла своя възход. „История на Александър Велики Македонски“ е историческо повествование, в което са описани необикновените подвизи на героя, колебанията в характера му и в психологията на действуващите лица.

Книгата е превод от латински на запазените до наше време части на съставената от немския учен Едмунд Хедике през 1931 г. „История на Александър Велики Македонски“. Прибавени са кратки извадки от книги първа и втора, които се намират в оригинал в съставеното от немския филолог Карол Таухницки стереотипно издание, отпечатано в Лайпциг още през 1829 г.


Издание:

Квинт Курций Руф. История на Александър Велики Македонски

Редактор: Борис Чолпанов

Коректор: Жанет Захариева

Военно Издателство, София, 1985 г.