5,5 Гърбавия
Le Bossu,


Издание:

Пол Февал. Гърбавия

Първо издание

 

Преводач: Максим Благоев, 1986

Рецензент Стоян Атанасов

Редактор Ирина Манова

Художник Петър Добрев

Художествен редактор Пенчо Мутафчиев

Технически редактор Румяна Браянова

Коректор Виолета Славчева

 

Дадена за набор май 1986 г. Подписана за печат юли 1986 г. Излязла от печат август 1986 г. печатни коли 29. Издателски коли 37,58. УИК 39,68 Формат 70×100/16.

Код 27/9536673631/555–57–86 Цена 5,13 лв.

 

Издателство на Отечествения фронт, София, 1986

ДП „Д. Найденов“ — гр. В. Търново

c/o Jusautor, Sofia