Издание:

Карл Май. Траперът Лешоядовия клюн

Немска. Първо издание

Редактор: Е. Христов

Художник: Б. Ждребев

Техн. редактор: Н. Златков

Коректор: П. Димитрова

Формат: 84/108/32

Дадена за набор: м. октомври 1992 г.

Излязла от печат: м. ноември 1992 г.

Компютърен набор: „Коник — НЗ“

„Полиграф-юг“ — ООД — Хасково