В „Столетие на чакалите“ известният писател документалист В. П. Боровичка разказва за терористи и терористични организации в различни капиталистически страни. Той се спира главно на периода между двете световни войни и особено на последните няколко десетилетия, когато в страни като Италия, Франция, САЩ и др. Възникна вълна от терор, съпроводен с брутално насилие и убийства. Много страници в своята книга В. П. Боровичка отделя на реконструкцията на случаите, свързани с принудителното отклоняване на самолети от техния редовен полет.

От неговия поглед не е убягнала и опасността от нарастване на ултрадясното неофашистко движение, чиито организации вече съществуват в 60 страни. Огромния фактически материал В. П. Боровичка е разположил в двадесетина различни по размер документални очерци, написани интересно, с публицистично майсторство.

Издание:

Вацлав П. Боровичка.

СТОЛЕТИЕ НА ЧАКАЛИТЕ.

Първо издание.

Рецензент Димитър Тилев.

Превела от чешки Христина Милушева.

Редактор Виолета Мицева.

Художник Веселин Павлов.

Художествен редактор Тотю Данов.

Технически редактор Ронка Кръстанова.

Коректор Йорданка Лазарова Издателски № 8341. Дадена за набор на 30. XI. 1988 г. Подписана за печат на 16. I. 1989 г. Излязла м. февруари. Печатни коли 26. Издателски коли 21.84. Условно-издателски коли 21,36. Формат 84/103/32. Цена 2.20 лв.

Код 22/9536422511/5627-33-89

Партиздат — София, бул. „В. И. Ленин“ № 47

ДП „Димитър Благоев“ — София, ул, „Н. Ракятин“ № 2

 

© V. P. Borovicka

STOLETI SAKALU

Svoboda, Praha, 1985