„Шогун“ е изчерпателно въведение в историята и народопсихологията на Япония. Действието на романа се развива в началото на XVII век — интересен период в историята на тази страна, наситен с подмолни борби на холандци, испанци, португалци и англичани да завладеят японския пазар. През същия този период се формират социалните и културни предпоставки за по-късни коренни историко-политически промени. Книгата е написана изключително увлекателно, в духа на приключенския роман и същевременно притежава голяма познавателна стойност, потапяйки читателя в една неповторима атмосфера.

        Издание:

Джеймс Клавел. Шогун

Английска. Първо издание

Рецензент: Жени Божилова

Литературна група — ХЛ. 04 9536621831/5637-280-83

Редактор: Людмила Харманджиева

Художник: Светлана Йосифова

Художник-редактор Ясен Васев

Технически редактор Олга Стоянова

Коректори Людмила Стефанова, Стефка Добрева

Дадена за набор април 1983 г. Подписана за печат юни 1983 г.

Излязла от печат август 1983 г. Формат 70X100/16

Печатни коли 44. Издателски коли 57,02. УИК 84.91

Цена 9,42 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Г. Генов“ 4

ДП „Димитър Найденов“ — В. Търново

 

© JAMES CLAVELL

Shogun

Coronet Books

Hodder and Stoughton

Great Britain