Оперното изкуство в България се радва на широк кръг почитатели. Съвсем естествен е и техният стремеж към по-цялостно запознаване с проблемите на музикално-сценичното творчество, с развитието и постиженията на оперния театър в национален и световен мащаб. Новото допълнено и преработено издание на „Книга за операта“ представлява справочник по основните въпроси, свързани с развитието на операта, с нейната история и естетика. Значително място е отделено на съвременното оперно творчество, като са застъпени и най-новите произведения, създадени от български композитори, появили се на сцените на нашите театри в последните години.

Издание:

Любомир Константинов Сагаев. Книга за операта

Четвърто допълнено и преработено издание

Държавно издателство „Музика“, София, 1983

 

Редактор Николай Николов

Художник Григорий Зинченко

Технически редактор Лорет Прижибиловска

Коректори София Овчарова Мина Петрова

 

Дадена за набор на 9. XI. 1982 г.

Подписана за печат на 27. V, 1983 г.

Излязла от печат на 25. VI. 1983 г.

Печатни коли 44. Издателски коли 36,96. Условни издателски коли 56,29.

Формат 32/84/108. Тираж 60101. Издателски № 1244.

Литературна група III-8.

Код 09-9538571611/7090–18–83

Цена 4,46 лева.

Печат: ДПК „Д. Благоев“

ISBN: 954-8004-21-6