5,6 Питър Пан
Peter Pan,

Издание:

Джеймз М. Бари. Питър Пан

Първо издание

 

Боян Атанасов, Теодора Атанасова, преводачи, 1981

Киро Мавров, художник, 1981

Редактор ЛИЛИЯ РАЧЕВА

Художествен редактор ВЕНЕЛИН ВЪЛКАНОВ

Технически редактор ПЕТЪР БАЛАВЕСОВ

Коректор МИНА ДОНЧЕВА

 

Индекс 11/95375 46432/6254–4-81

Дадена за печат на 18. XI. 1980

Подписана за печат на 15. I. 1981

Излязла от печат на 25. III. 1981

Формат: 1/16/60/90. Издателски коли 12,50. Печатни коли 12,0. Усл. изд. коли: 9,99

Цена 1,19 лв.

Държавно издателство „Отечество“, 1981

ДПК „Д. Благоев“, София, 1981

с/о Jusautor, Sofia

 

James M. Barrie. Peter Pan

Hodder and Stoughton, London 1971