5,4 Боговете на Марс
The Gods of Mars,

Издание:

Едгар Бъроуз. Боговете на Марс

Английска

Издателско сдружение Евразия-Абагар

Редактор: Мариета Георгиева

Художник на корицата: Величко Пиер Николов

Худ. редактор: Господин Пейчински

Коректор: Иличка Пелова

Формат: 70×100/32. Печатни коли 16,25

София, Плевен, 1991